ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP

Bijgewerkt op 10/05/2021

De website

Fins de siècles et plus

(hierna het "Platform")

is een initiatief van :

Fins de siècles et plus srl

367. Louizalaan 1050 Brussel, België

Ondernemingsnummer (BCE/TVA) : BE0453.218.543

E-mail : [email protected]

Telefoon : +32.475573840

(hierna "Fins de siècles et plus srl" of de "Verkoper")


 


 


 

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een Internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze GBV te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en verplichtingen die hierin zijn uiteengezet.

Van de bepalingen van de AVG kan bij uitzondering bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de GKU.

Wij behouden ons het recht voor om onze TOU op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, maar wij gaan ermee akkoord de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


 

2. Platform

a. Toegang en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke stappen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te verzekeren. Wij kunnen echter geen enkele garantie bieden voor absolute operabiliteit en onze handelingen moeten derhalve worden beschouwd als vallend onder een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen aanwezig op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Fins de siècles et plus srl bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie op het Platform. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erop door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen op elk gewenst moment, zonder aansprakelijkheid.

Fins de siècles et plus srl kan geen absolute garantie bieden betreffende de kwaliteit van de informatie aanwezig op het Platform. Het is dus mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Daarom kan Fins de siècles et plus srl niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform is altijd op risico van de Gebruiker. Fins de siècles et plus srl zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend voor rekening van de Gebruiker zijn.


 

c. Diensten voorbehouden aan geregistreerde gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die hiertoe wettelijk in staat zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform, alsmede de onderhavige AV.

Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zichzelf en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet ook regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving op zijn diensten. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich voor diensten in te schrijven.

Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. De gebruiker verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te controleren en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Er is slechts één inschrijving per persoon toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatiecode waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem is gereserveerd (hierna "Persoonlijke ruimte"), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikers-ID en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online in zijn persoonlijke ruimte worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Fins de siècles et plus srl behoudt zich in elk geval het recht voor om een verzoek tot inschrijving op de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AVU.

2) Uitschrijving

De regelmatig geregistreerde Gebruiker kan te allen tijde om uitschrijving verzoeken door de daarvoor bestemde pagina in zijn persoonlijke ruimte te bezoeken. Elke uitschrijving van het Platform zal van kracht zijn zo snel mogelijk nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.


 

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten naar externe websites. Dergelijke links houden niet automatisch in dat er een relatie bestaat tussen Fins de siècles et plus srl en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Fins de siècles et plus srl heeft geen controle over externe websites. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.


 

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk zijn aangeduid als vrij van rechten op het Platform.

Aan de Platformgebruiker wordt een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk ervan zouden wijzigen of zouden kunnen wijzigen.


 

5. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door Fins de siècles et plus srl uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Fins de siècles et plus srl verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en dat zij zich er steeds toe verbindt hierover op een duidelijke en transparante manier te communiceren.

Fins de siècles et plus srl verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De huidige GTU wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Fins de siècles et plus srl haar maatschappelijke zetel heeft.


 

7. Algemene bepalingen

Fins de siècles et plus srl behoudt zich het recht voor het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen.

In geval van schending van de TOS door de Gebruiker, behoudt Fins de siècles et plus srl zich het recht voor om passende sanctie- en verhaalsmaatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt Fins de siècles et plus srl zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of tot onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen niet de verantwoordelijkheid van Fins de siècles et plus srl inroepen of aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze TOS zal geen invloed hebben op de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.


 


 

II. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN


 

1. Toepassingsgebied

Deze algemene handelsvoorwaarden (hierna genoemd de "AV") bepalen de wederzijdse rechten en plichten in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna genoemd de "Klant").

De AV drukken de totaliteit van de verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet geldig wordt verklaard.

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AV worden afgeweken, voor zover deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

Fins de siècles et plus srl behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra zij online worden gezet voor elke aankoop na deze datum.


 

2. Online Winkel

Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden in de online shop gespecificeerd.


 

3. Prijzen

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de op het ogenblik van de bestelling geldende belastingen zijn van toepassing, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met de eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.


 

4. On-line bestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen, door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Opdat de bestelling gevalideerd kan worden, moet de Klant deze AV aanvaarden door te klikken op de aangeduide zone.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factureringsgegevens en, indien van toepassing, een geldig leveringsadres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan gebeuren via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem met de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.


 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betalingsmethode. Deze validering wordt beschouwd als een handtekening.

De Klant waarborgt de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de informatie die hij hieromtrent verstrekt heeft, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop, alsook met de vervaldag van de voor de bestelling verschuldigde sommen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld voor de controle van bestellingen en betaalmiddelen die redelijkerwijs moet garanderen dat er geen sprake is van frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

b. Bevestiging

Bij ontvangst van de validatie van de aankoop samen met de betaling, zal de Verkoper de Klant een factuur sturen, tenzij deze laatste samen met de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres wordt gestuurd dan het leveringsadres door vóór de levering een verzoek in die zin te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of een product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail verwittigen teneinde dit te vervangen of de bestelling van dit product te annuleren en eventueel de prijs ervan terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.


 

6. Bewijs

De mededelingen, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen dankzij de geïnformatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Verkoper worden bijgehouden. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.


 

7. Levering

Levering geschiedt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het door de Klant op het online bestelformulier aangegeven adres. Alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Klant wordt verstrekt, zullen hem in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De levering vindt, afhankelijk van de door de Klant gekozen methode, plaats binnen de volgende termijnen:

standaard levering 10-15 dagen

De levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. In geval van laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen bedraagt te rekenen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en de Klant worden terugbetaald.

a. Verificatie van de bestelling

Bij ontvangst van de producten dient de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst te controleren.

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger bij de levering het nodige voorbehoud maken bij de vervoerder en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder enig voorbehoud te maken.

Elke reservering die niet volgens de hierboven omschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gedaan, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Afleveringsfout

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de aanduidingen op de bestelbon, moet de Klant de Verkoper daarvan in kennis stellen binnen de drie werkdagen volgend op de datum van levering.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retourneren en ruilen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de onderstaande voorwaarden:

Product geretourneerd binnen 15 dagen vanaf de datum van levering van de bestelling.

Elke klacht en elke terugzending die niet volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de toegestane termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.


 

8. Garanties

De Verkoper waarborgt de conformiteit van de producten of diensten met het contract, overeenkomstig de wet die van kracht is op het moment van het sluiten van het contract.

a. Garantie van overeenstemming

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren. Indien het gekochte product echter een tweedehandsartikel was, bedraagt de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk aan de Verkoper worden gemeld en in elk geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking ervan.


 

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, kan hij zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na de levering van de goederen of de sluiting van het dienstencontract.

Nadat hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel geschiedt, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het teruggezonden product vragen, zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten, die ten laste van de Klant blijven.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat, in het bijzonder met een volledige, intacte verpakking en in verkoopbare staat.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na de recuperatie van de goederen of na de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant ermee in om met betrekking tot deze digitale inhoud af te zien van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk te worden geleverd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, ziet de Klant voor deze diensten af van zijn herroepingsrecht om zo spoedig mogelijk na de sluiting van de overeenkomst te worden geleverd.

Modelformulier voor herroeping

Ter attentie van :

Eeuwen en meer srl

367. Louizalaan 1050 Brussel, België

Ondernemingsnummer (BCE/TVA): BE0453.218.543

E-mail: [email protected]

Telefoon: +32.475573840

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/dienst (*):

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*) : __________

Naam van de consument(en) : __________

Adres van de consument(en) : __________

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

____________________

Datum: : __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is


 

10. Gegevensbescherming

De Verkoper bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie, met inbegrip van de bestelbon en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.


 

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren ten gevolge van een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, zal dit beschouwd worden als overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht gedurende meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elke partij bij de overeenkomst het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte prestaties zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.


 

12. Onafhankelijkheid van de clausules

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.


 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze AV worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke van minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.